Dezynsekcja magazynu

Przed rozpoczęciem składowania ziarna, w dobrze wysprzątanym i przygotowanym do tego celu magazynie warto przeprowadzić dezynsekcję. To ostatni dzwonek na przygotowanie magazynów płaskich i silosów na przyjęcie nowych zbiorów.

Opryskiwanie – metoda zwalczania szkodników.

Opryskiwanie należy przeprowadzać według szczegółowych zaleceń stosowania preparatu podanych w etykiecie-instrukcji stosowania wybranego środka ochrony roślin. Gdy magazyn jest silnie zaatakowany przez szkodniki, wówczas należy opryskiwać nie tylko jego sufit, ściany i podłogi, ale także zewnętrzne ściany budynku i podłoże przylegające do ścian budynku z zewnątrz. Po zabiegu pomieszczenie pozostawić możliwie jak najdłużej zamknięte (najmniej przez 4 godziny).

Po upływie doby sprawdzamy pomieszczenie, czy znajdują się w nim martwe owady. Jeśli w jednym lub kilku miejscach stwierdzimy szkodniki, wówczas należy je dokładnie sprawdzić, dokładniej usunąć resztki pasz i produktów i ewentualnie powtórzyć zabieg opryskiwania tych miejsc. Kontrolą należy objąć również narzędzia i maszyny używane do pracy, a także środki transportu, które należy dezynsekować kontaktowymi chemicznymi środkami owadobójczymi. Magazyny na pasze i puste pomieszczenia inwentarskie, w którym występują trojszyki, można też zamgławiać (Actellic 500 EC), odymiać (Actellic 20 FU) lub nawet opylać (K-Obiol 02 DP).

Do pustego magazynu, w którym przeprowadzono zabiegi higieniczno-sanitarne i niezbędną dezynsekcję chemiczną preparatem kontaktowym można wprowadzać pasze oraz zboże, oczyszczone z piasku i nasion chwastów, odpowiednio przesuszone i schłodzone. Produkty i opakowania przed złożeniem do magazynu należy zawsze kontrolować, czy nie zawierają szkodników.

Zwalczanie szkodników magazynowych.

W ochronie przechowywanych produktów przed trojszykami i innymi szkodnikami magazynowymi ważne miejsce zajmuje profilaktyka, a więc proste, ale bardzo ważne ogólnogospodarcze zabiegi higieniczno-sanitarne, które mają na celu niedopuszczenie do rozwoju szkodników w magazynach. Przed wprowadzeniem produktów do magazynu należy zadbać o jego stan.

Pasze, ziarno zbóż i inne produkty powinny być magazynowane w specjalnych budynkach. Budynek, nawet z małym pomieszczeniem magazynowym, w którym przechowywać będziemy pasze, musi być zaprojektowany tak, aby dostęp szkodników do zgromadzonych pasz był ograniczony lub nawet niemożliwy. Ważny jest rodzaj materiału użytego do budowy magazynu i jego usytuowanie. Budynek powinien być wyposażony w urządzenia do wietrzenia lub suszenia produktów oraz powinien mieć odpowiednie warunki do prawidłowej kontroli stanu przechowywanych produktów, a w razie potrzeby do przeprowadzenia zabiegów zwalczania szkodników.

Magazyny powinny być suche. Należy zwrócić uwagę na to, aby woda nie przenikała do magazynu z zewnątrz przez nieszczelne ściany i sufity lub od spodu budynku. Magazyn powinien mieć dobre fundamenty nie przepuszczające wilgoci, a podłogę cementową.Podłogi, ściany i przegrody powinny być szczelne i gładkie. Przed złożeniem produktu w pomieszczeniu należy wszelkie szpary, szczeliny i dziury wypełnić kitem, cementem lub zaprawą murarską. W pomieszczeniach magazynowych nie powinny gromadzić się resztki produktu. W prymitywnych i prostych spichlerzach, w których drewniane ściany i podłogi mają dużo szczelin, trudniej jest uchronić przechowywane produkty niż tam, gdzie magazyn jest szczelny i łatwy do oczyszczenia.

Okna powinny być oszklone i szczelnie zamykające się. Okna otwierane zabezpiecza się dodatkowo siatką o małych otworach, która wtedy, gdy okna są otwarte, nie pozwala na przenikanie z zewnątrz trojszyków i innych szkodliwych owadów, ptaków i gryzoni.

W odległości 2-3 m od budynku magazynowego lub inwentarskiego ziemia powinna być utwardzona i bez darni. W najbliższym sąsiedztwie nie powinno być słomy, śmieci czy resztek ziarna. W sąsiedztwie budynków powinna być ciągle utrzymywana czystość.

Czystość obiektów i pomieszczeń magazynowych jest jednym z najważniejszych warunków właściwego przechowywania pasz.

Należy ściany, sufit i podłogę magazynu dokładnie oczyścić usuwając resztki pasz i innych produktów, śmieci, zmiotki, pajęczynę i kurz, a nawet je wygładzić. Duża ilość pyłu i brudu w pomieszczeniu pochłania stosowane preparaty owadobójcze i znacznie ogranicza kontakt szkodników z każdym insektycydem. Aktywność wielu dobrych środków owadobójczych w pomieszczeniach zapylonych i brudnych jest krótka.

Preparaty kontaktowe działają na owady głównie poprzez pokrycie ciała porażając układ nerwowy, ale również poprzez przewód pokarmowy, gdy zostaną naniesione na ich pokarm (np. na resztki pasz w szczelinach ścian). Preparaty te można stosować do powierzchniowego opryskiwania pustych pomieszczeń magazynowych i inwentarskich oraz do opryskiwania lub zaprawiania ziarna.

Close Menu